Άρθρα


Η Σύμπραξη

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ EΒΡΟΥ υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ»  ενσωματώνει τους στόχους του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα τους στόχους της Δράσης  7:  «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση». 

Συγκεκριμένα προβλέπεται μέσω της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων και της διάγνωσης των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης να εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για 100 ανέργους – ωφελούμενους και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στους ακόλουθους κυρίως τομείς

•         Τουρισμός – οργάνωση και διοίκηση αγροτουριστικών μονάδων

•         Αγροτική παραγωγή – Βιολογική Γεωργία και κηπευτικές καλλιέργειες θερμοκηπίου και υπαίθρου)

•         Ενέργεια ( σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)

Ως περιοχή παρέμβασης ορίστηκε ο Δήμος Σαμοθράκης και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Η πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) Βιώσιμη Αναπτυξιακή Σύμπραξη Έβρου, με διακριτικό τίτλο ΒΑΣ Έβρου, η οποία συστάθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2012.

Η Β.Α.Σ. Έβρου έχει τη μορφή Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ EΒΡΟΥ υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ»  ενσωματώνει τους στόχους του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα τους στόχους της Δράσης  7:  «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση». 

Συγκεκριμένα προβλέπεται μέσω της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων και της διάγνωσης των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης να εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για 100 ανέργους – ωφελούμενους και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στους ακόλουθους κυρίως τομείς

         Τουρισμός – οργάνωση και διοίκηση αγροτουριστικών μονάδων

         Αγροτική παραγωγή – Βιολογική Γεωργία και κηπευτικές καλλιέργειες θερμοκηπίου και υπαίθρου)

         Ενέργεια ( σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)

Ως περιοχή παρέμβασης ορίστηκε ο Δήμος Σαμοθράκης και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Η πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) Βιώσιμη Αναπτυξιακή Σύμπραξη Έβρου, με διακριτικό τίτλο ΒΑΣ Έβρου, η οποία συστάθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2012.

Η Β.Α.Σ. Έβρου έχει τη μορφή Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας.