Κατάρτιση

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η υλοποίηση της Κατάρτισης και της Επιμόρφωσης αποσκοπεί στην απόκτηση από τους ωφελουμένους των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων των άτυπων προσόντων δεξιοτήτων τους, ώστε να προμηθευτούν τα αναγκαία εφόδια για την είσοδο ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας.

Η Κατάρτηση και η επιμόρφωση περιλαμβάνει:

Α. Ενέργειες Προετοιμασίας της Εκπαίδευσης και της Πρακτικής Ασκήσεως των Εκπαιδευομένων.

Οι ενέργειες αυτές είναι:

•              Καθορισμός υποομάδων.

•              Σχεδιασμός της κατάρτισης-Επιμόρφωσης.

•              Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου βάση δεξιοτήτων.

•              Προσαρμογή των Μαθημάτων για εκπαίδευση σε παραδοσιακή μορφή και σε μορφή e-Learning.

Β. Κατάρτιση- Επιμόρφωση ,Πρακτική εξάσκηση και Εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Οι ενέργειες αυτές είναι:

•              Κατάρτιση βάση του Σχεδιασμού του Προγράμματος σε κλασική μορφή και με e-Learning.

•              Προετοιμασία εγγράφων της πρακτικής άσκησης.

•              Προσδιορισμός εκτέλεση και παρακολούθηση της πρακτικής εξάσκησης.

Γ. Επιμόρφωση.

Οι ενέργειες αυτές είναι:

 • Επιμόρφωση βάση του Σχεδιασμού του Προγράμματος σε κλασική μορφή και με e-Learning.
 • 100 άδειες εκμάθησης ξένων γλωσσών διάρκειας ενός έτους.

Τα παραδοτέα

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Τα παραδοτέα της ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ είναι τα ακόλουθα:

 • Δικτύωση μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων.
 • Δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου.
 • Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της ομάδας στόχου.
 • Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Κοινής γνώμης.
 • Εκπαίδευση ,Επιμόρφωση και Πρακτική εξάσκηση και Εκπαιδευτικές επισκέψεις.
 • Πιστοποίηση των προσόντων.
 • Τοποθέτηση των συμμετεχόντων στην ομάδα στόχου σε εταιρείες.
 • Ενέργειες συμβουλευτικής που αφορούν όλη τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους.
 • Η εκπόνηση businessplan για κάθε ωφελούμενο που θα ιδρύσει τη δική του επιχείρηση.
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων.

Η Σύμπραξη

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ EΒΡΟΥ υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ»  ενσωματώνει τους στόχους του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα τους στόχους της Δράσης  7:  «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση». 

Συγκεκριμένα προβλέπεται μέσω της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων και της διάγνωσης των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης να εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για 100 ανέργους – ωφελούμενους και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στους ακόλουθους κυρίως τομείς

•         Τουρισμός – οργάνωση και διοίκηση αγροτουριστικών μονάδων

•         Αγροτική παραγωγή – Βιολογική Γεωργία και κηπευτικές καλλιέργειες θερμοκηπίου και υπαίθρου)

•         Ενέργεια ( σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)

Ως περιοχή παρέμβασης ορίστηκε ο Δήμος Σαμοθράκης και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Η πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) Βιώσιμη Αναπτυξιακή Σύμπραξη Έβρου, με διακριτικό τίτλο ΒΑΣ Έβρου, η οποία συστάθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2012.

Η Β.Α.Σ. Έβρου έχει τη μορφή Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ EΒΡΟΥ υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ»  ενσωματώνει τους στόχους του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα τους στόχους της Δράσης  7:  «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση». 

Συγκεκριμένα προβλέπεται μέσω της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων και της διάγνωσης των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης να εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για 100 ανέργους – ωφελούμενους και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στους ακόλουθους κυρίως τομείς

         Τουρισμός – οργάνωση και διοίκηση αγροτουριστικών μονάδων

         Αγροτική παραγωγή – Βιολογική Γεωργία και κηπευτικές καλλιέργειες θερμοκηπίου και υπαίθρου)

         Ενέργεια ( σχεδιασμός και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων)

Ως περιοχή παρέμβασης ορίστηκε ο Δήμος Σαμοθράκης και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Η πράξη υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) Βιώσιμη Αναπτυξιακή Σύμπραξη Έβρου, με διακριτικό τίτλο ΒΑΣ Έβρου, η οποία συστάθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2012.

Η Β.Α.Σ. Έβρου έχει τη μορφή Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Οι Στόχοι

Ημερομηνία Δημοσίευσης

Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ που θα δραστηριοποιείτε στα όρια του νομού ΕΒΡΟΥ στοχεύει:

•Την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

•Την της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

•Την ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας

μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.

•Την Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.

Από την δράση αυτή θα ωφεληθούν 100 νέοι και νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, οι άνεργοι , οι μακροχρόνια άνεργοι, οι Γυναίκες καθώς και όλοι από αυτές τις κατηγορίες

που επιθυμούν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.

H Σύμπραξη θα υλοποιήσει τις κάτωθι δράσεις:

ΔΙΚΤΥΩΣΗ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ.